O‘zbek tilshunosligida imo-ishoralarni ichki guruhlarga bo‘lish masalasi

Main Article Content

Majidova Maftuna Samad qizi

Аннотация:

ushbu maqolada imo-ishora tushunchasining vujudga kelishi va insoniyat taraqqiyoti tadrijing muhim omili ekanligi xususida so‘z boradi. Bundan tashqari, noverbal muloqot ko‘rinishlarini guruhga ajratishda asos qilib olingan omillar tavsiflanadi.

Article Details

Как цитировать:

Majidova , M. . (2024). O‘zbek tilshunosligida imo-ishoralarni ichki guruhlarga bo‘lish masalasi. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(7), 46–48. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/33434

Библиографические ссылки:

G.E.Kreydlin. Kinesika.‒ 2001

Kendon, Adam. Nonverbal Communication, interaction and gesture: selections from semiotica. ‒ 1981

S.A.Grigorevna, N.V.Grigoryev, G.E.Kreydlin. Словарь языка русских жестов. ‒ Moskva, 2001.

www. Cambridge.org

www.wikipedia.com