Журнал академических исследований нового Узбекистана https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj <p><strong>"Yangi O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali"</strong> - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, английском</strong> или<strong> русском</strong> языках и пройти тщательную рецензию.</p> ru-RU info@in-academy.uz (Dildora ) info@in-academy.uz (Nurislom) Mon, 01 Jul 2024 11:32:42 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34624 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>В статье представлены результаты испытаний концентраторного устройства параболоидной формы, выполненного в виде солнечной кухни для личного пользования.</em><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> Темиров Соxиб Амонович Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34624 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0000 The Mythological Model in Shukur Xolmirzayev’s Story “Qadimda bo‘lgan ekan” https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34625 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>This article analyzes Shukur Xolmirzayev’s story “Qadimda bo’lgan ekan” (Once upon a time), exploring unique stylistic features of the author and how these contribute to the narrative’s distinctive portrayal. The discussion revolves around the author’s use of mythological elements existing since ancient times in his storytelling. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Mohichehra O’rolova, Normat Yo’ldoshev Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34625 Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0000 TARMAQ MODELLERI. KOMPYUTЕRLI MODELLЕSTIRIW ARQALI OQIWSHILARDA DÓRЕTIWSHILIKTI QÀLIPLЕSTIRIW https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34672 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Bul maqalada tálim processinde kompyuterli modellestiriw hám kompyuterli modellestiriw arqalı oqıwshılardıń dóretiwshilik qabiletin</em><em>&nbsp;</em><em>rawajlandırıw haqqında sóz etiledi.</em><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> Hamid Kabulov Rashidovich Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34672 Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0000 Markaziy osiyoda suv tanqisligi muammosi: afg'on omili, suv resurslaridan foydalanish bo'yicha xalqaro hamkorlik https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34712 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Ushbu maqolada xalqaro huquqiy tartibga solishga e'tibor qaratgan holda O'rta Osiyo mintaqasida transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Hozirgi kunda global masala bo’lib turgan, Afg’onistonda qurilayotgan Qo’sh-tepa kanalining Markaziy Osiyoga ta’siri va ushbu suv resurslaridan foydalanishni tashkil etish kontekstida suv-siyosatining asosiy jihatlari, suv mojarolari va suv nizolarini hal qilish mexanizmlari yoritilgan. Mintaqadagi Amudaryo daryodan foydalanish masalalari tahlil qilinadi, davlatlarning suv huquqlari va majburiyatlari aniqlanadi. Suvdan foydalanishning ekologik va ijtimoiy jihatlari suvni barqaror boshqarish nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, xalqaro shartnomalar, iqlim o'zgarishlarining suv resurslariga ta'siri va suvdan foydalanish iqtisodiyoti ko'rib chiqiladi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Iminov Dilmurod Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34712 Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 +0000 IJTIMOIY PEDAGOGNING XIZMAT VAZIFALARI https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34742 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Ushbu maqolada</em><em>&nbsp;</em><em>maktab</em><em>&nbsp;</em><em>yoshіdagі</em><em>&nbsp;</em><em>bolalarnіng</em><em>&nbsp;</em><em>ma`navіy</em><em>&nbsp;</em><em>shakllanіshіda</em><em>&nbsp;</em><em>ta`lіm</em><em>&nbsp;</em><em>muassasіnіng</em><em>&nbsp;</em><em>іjtіmoіy</em><em>&nbsp;</em><em>pedagogіk</em><em>&nbsp;</em><em>ta`sіrі</em><em>&nbsp;hamda іjtіmoіy pedagognіng xіzmat vazіfalarі </em><em>haqіda</em><em>&nbsp;</em><em>so’z</em><em>&nbsp;</em><em>boradі.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Dilnaz Begdullaeva Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34742 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 5G TECHNOLOGIES: TRANSFORMING CONNECTIVITY AND BEYOND https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34744 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>The advent of 5G technology marks a significant milestone in the evolution of wireless communication, promising to revolutionize various sectors by offering unparalleled speed, connectivity, and efficiency. This paper provides a comprehensive analysis of 5G technologies, exploring their architecture, capabilities, and potential impact across different industries. It delves into the technological advancements that underpin 5G, including millimeter waves, massive MIMO, and beamforming. Furthermore, the paper examines the transformative applications of 5G in areas such as healthcare, transportation, smart cities, and the Internet of Things (IoT). Challenges associated with the deployment and adoption of 5G, including regulatory, security, and infrastructural issues, are also discussed. Through this exploration, the paper aims to provide a holistic understanding of 5G technologies and their role in shaping the future of global connectivity.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Abdumuminova Gulchekhrakhon Abdumutallib kizi, Jaloliddin Mamatmusayev Khayrulla ugli, Nodirjon Mukhammadaliyev Vokhidjon ugli Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34744 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 TALABALARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34785 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Agressiya psixologiyada boshqa talabalarga yoki atrof-muhitga zarar yetkazish yoki zarar yetkazishga qaratilgan salbiy xatti-harakatlarni tavsiflovchi asosiy tushunchalardan biridir. Shaxsiyatni shakllantirish va sotsializatsiya jarayonida bo'lgan talabalar o'zlariga ham, atrofdagilarga ham ta'sir qiladigan agressiv xulq-atvorning turli shakllarini namoyish etishlari mumkin. Talabalarda agressiv xulq-atvorning psixologik jihatlarini o'rganish pedagogik va psixologik nuqtai nazardan yuqori ahamiyatga ega. Agressiyaning sabablari va mexanizmlarini tushunish nafaqat tajovuzkor xatti-harakatlar bilan samarali ishlashga, balki talabalar va ularning atrof-muhitiga mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Ushbu mavzuni o'rganish talabalarda tajovuzning paydo bo'lishiga olob keladigan omillarni aniqlashga, shuningdek agressiv xulq-atvorning oldini olish va tuzatish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi. Talabalarning individual psixologik xususiyatlarini ham, ularning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirining keng kontekstini ham hisobga olish muhimdir. Shunday qilib, talabalarda agressiv xulq-atvorning psixologik jihatlarini o'rganish, xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi, talabalarda ijobiy xatti-harakatlar va hissiy tartibga solishni rivojlantirishga yordam beradi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Adikalieva Ariwxan Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34785 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БА И ОБСТРУКТИВНЫХ БРОНХИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34791 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Статья посвящена актуальной теме лечения обструктивных бронхитов и бронхиальной астме у беременных. Результаты исследования показали, что действие монтелукаста сопоставимо по силе противовоспалительного эффекта с иГКС, хотя несколько уступает последним. Прием монтелукаста приводил у больных к улучшению ПСВ, повышал толерантность к физической нагрузке, отчетливо уменьшал количество эозинофилов в общем анализе крови, облегчал состояние дыхания больных, приводил к снижению потребности в приеме В2-агонистов, уменьшал проявления аллергического ринита и конъюктивита. &nbsp;Применение монтелукаста способствовало легкому течению заболевания и уменьшению пребывания койко-дней в стационаре.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Хуррамова Нафосат Рамз кизи , Шавкатиллаева Дилрук Гафурджан кизи, Насимова Нигина Рустамовна Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34791 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 JISMONIY TARBIYA VA SPORT MENEJMENTI https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34792 <table> <tbody> <tr> <td width="310"> <p><em>Jismoniy tarbiya va sport menejmenti sport sohasida muvaffaqiyatli va samarali boshqaruvni ta’minlash uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Bu maqola jismoniy tarbiya va sport menejmenti sohasining asosiy jihatlarini ko‘rib chiqadi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34792 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 Собир Ўнар ижодида замон, макон ва образ https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34872 <table> <tbody> <tr> <td width="308"> <p><em>&nbsp;Биз ва биздан катта авлод Саид Аҳмад, Одил Ёқубов, Пиримқул Қодиров, Шукур Холмирзаев, Ўткир Ҳошимов каби адабиётмизнинг улуғ дарғаларининг асарларини ўқиб улғайган, шу улкан адибларнинг мангуликка дахлдор асарлари бизга ибрат бўлиб келган.</em><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лекин негадир, ўтган асрнинг 80-йилларида атоқли ёзувчимиз Шукур Холмирзаев “Адабиёт ўладими?” деган баҳсталаб мавзуни ўртага ташладики, ҳамма ҳайратда қолди. Шунда биргина насрнинг ўзида Назар Эшонқул, Улуғбек Ҳамдам, Луқмон Бўрихон, Абдуқаюм Йўлдош, Собир Ўнар каби ўнлаб ёш ва истеъдодли ёзувчилар майдонга чиқдики, Шукур Холмирзаевнинг барча хавотирлари тарқаб кетгандек бўлди.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Дўстбек СУЛАЙМОНОВ Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34872 Sun, 07 Jul 2024 00:00:00 +0000 НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34963 <table> <tbody> <tr> <td width="319"> <p><em>ПР являются серьезной проблемой общественного здравоохранения, так как приводит к материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Статья посвящена актуальной теме преждевременных родов и нововведениях в данной проблеме. </em><em>Необходимо продолжать исследования для разработки более эффективных методов профилактики и лечения ПР. Новые методы профилактики и лечения ПР позволили улучшить прогноз для матерей и детей. Тем не менее, ПР по-прежнему остаются серьезной проблемой, и требуются дальнейшие исследования для разработки более эффективных методов профилактики и лечения.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Солеева Нигина Ботур кизи, Мамирова Гулшайдо Бобур кизи, Насимова Нигина Рустамовна Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34963 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 The Art and Science of Teaching Speaking Skills https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34966 <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>This article explores the key principles and strategies for educators to effectively teach speaking skills in a classroom setting also we identified some aspects of teaching speaking. Is not merely about mastering language; it encompasses the development of confidence, clarity, and cultural sensitivity. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Abdullaeva Gulnara Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34966 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 MEVALI DARAXTLARNI OʻGʻITLASH https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34970 <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Kimyoviy o'g'itlar turli xil mevali daraxtlarning turli xil ozuqa moddalariga bo'lgan ehtiyojiga qarab tuzilishi kerak. Zarur bo'lgan narsalarni to'ldirish kerak. Ko'p sonli dala tajribalari natijasida turli mevali daraxtlar uchun azot (N), fosfor (P2O5) va kaliy (K2O) ning oqilona nisbati quyidagicha aniqlandi: "azot, fosfor, va kaliy" mevali daraxtlarning yil davomida o'sishi va rivojlanishi uchun "yuqori- Talab xususiyatlari "o'rta va yuqori" ni ko'rsatadi, ammo kuzda qo'llaniladigan asosiy o'g'it butun yil davomida umumiy fosforli o'g'itning 80% dan ortig'iga qo'llanilishi kerak. yil, chunki kuz - ildiz tizimining eng yuqori o'sish davri, fosfor esa ildiz otgan ozuqa moddasi bo'lib, yil davomida barqaror ta'minlanadi. Mazkur maqolada mevali daraxtlarni oʻgʻitlash va ulardan toʻgʻri foydalanish haqida soʻz boradi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Toʻrayev Boburjon Adilbayevich Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34970 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШ НАТИЖАСИДА ИНСОН ОРГАНИЗМИДА ЮЗ БЕРАДИГАН МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР. https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34974 <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Ушбу мақолада</em><strong><em>&nbsp;</em></strong><em>ҳозирги замонда энг кўп учраётган таъсирлардан бири бу турли хил таркибли истеъмол қилинаётган сувлардир, сувнинг керагидан ортиқ миқдордаги тузлар, макро ва микро элементлар, кимёвий ва биологик таркиби организм аъзо ва тизимларига салбий таъсир кўрсатиши исботланганлиги келтирилган.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Д.К.Худойбердиев , Сафаров Фурқат Абдухалилович Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34974 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 Ер ости сувлари истеъмоли натижасида ичакларда кечадиган морфо-функционал ўзгаришлар. https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34979 <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Юқори кимёвий таркибли ер ости сувларининг организмга таъсирини клиник ва экспериментал усуллар ёрдамида ўрганиш, организмда уларнинг таъсирида юзага келадиган иммунологик, цитогенетик, гематологик ва бошқа клиник-лаборатор параметрларни аниқлаш, юқори кимёвий таркибли ер ости сувлар натижасида юзага келадиган касалликларни комплекс ташҳислаш ҳақида маълумотлар келтирилган.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Султонова Лола Джахонкуловна, Тўлаев Анвар Раҳматович Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34979 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 Описание исследовательского материала и методов исследования, проводимых при исследовании парадонтитов у военных. https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34980 <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>В этой статье </em><em>ведущим этиологическим фактором пародонтита является микрофлора зубной бляшки (микрофлора зубного налёта), образующаяся на пелликуле зуба в области зубодесневой бороздки. Патогенное влияние микрофлоры может проявится в связи с избыточным накоплением её в зубном налёте или с изменением состава микрофлоры. В этих случаях преимущественно появляются грамотрицательные микроорганизмы, фузобактерии и спирохеты. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Ш.Ш.Шадиева, Хамраева Раъно Рахматилоевна Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/34980 Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0000 QURILIS SHOLKEMLERIN ZAMAN TALABINA SAY RAWAJLANDIRIW https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35004 <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Qurılıs kompleksi ekanomikamızda ha’zirgi ku’nde </em><em>а</em><em>’hmiyetli &nbsp;&nbsp;orın iyelep kelm</em><em>е</em><em>kte. Ekanomikaǵa kiritilip atırǵan investiciyalar kóleminiń asıp barıwı kapital qurılıs kólemin artıwına jáne onıń quramın keńeyiwine sebep bolmaqda. 2023-jıl juwmaqları boyinsha, ulıwma kólemi 149, 9 trln. swmga teń bolǵan qurılıs jumısları orinlandi hám 2022-jıldaǵıg’a salıstırǵanda joqarı ósiw páti (106, 4%) támiyinlendi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Dauletbaeva Abadan, Aytbaev Rinat Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35004 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 Тележурналисттиң информация жеткере алыў қәбилети https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35005 <table> <tbody> <tr> <td width="321"> <p><em>Бул мақалада &nbsp;</em><em>журналисттиң мақсетли аудиторияға информация жеткериў шеберлиги, тележурналистке қойылатуғын талаплар </em><em>ҳаққ</em><em>ы</em><em>нда сөз етилген. Репортёрлық шеберлигиниң, сондай-ақ, ораторлықтың тележурналист искерлигиндеги әҳмийети анализленген.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Гүлайым Нургалийева Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35005 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 Употребление глагольных соотношений в произведении Ч. Айтматова «Джамиля». https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35072 <table> <tbody> <tr> <td width="308"> <p><em>Понятие о глагольных соотношениях, формах глагольных соотношений, их применении и использовании в художественном произведении.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Джаксиликова Айгерим Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35072 Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000 Роль Алишера Навои в культурной жизни Хорасана https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35073 <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>Роль Алишера Навои в мире. Взгляды энциклопедиста на языкознание. Алишер Навои – воплощение совершенной личности в своем искусстве.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Джаксиликова Айгерим Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35073 Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000 MFY XODIMLARINING O‘ZARO HAMKORLIKDAGI FAOLIYATI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA O’RGANILISHI https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35102 <table> <tbody> <tr> <td width="307"> <p><em>Maqolada MFY xodimlari sotsial-psixologik kompetentligini asosini psixologik munosabatlar, mahalla raisi &nbsp;va xodimlar o‘rtasida o‘zaro hamjihatlikni tashkil etishdan iborat psixologik &nbsp;jihatlar yoritilgan.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Charos Umarova Nuridinovna, O.R.Avezov Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/35102 Sat, 13 Jul 2024 00:00:00 +0000