TALABALARNING O‘QUV FAOLIYATI MOTIVLARINI PSIXOLOGIK TAVSIFI

Main Article Content

Jabborov Malohat Azimovna

Аннотация:

Mazkur maqolada talabalar o‘quv faoliyati motivlarining empirik tahlili yoritilgan. Shuningdek, ta’limning uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash, milliy ta’lim-tarbiya tizimini zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim-ma’rifat egalari, jismoniy va ma’naviy sog‘lom insonlar etib tarbiyalash, ta’lim muassasalarining samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Article Details

Как цитировать:

Jabborov , M. (2024). TALABALARNING O‘QUV FAOLIYATI MOTIVLARINI PSIXOLOGIK TAVSIFI. Наука и инновация, 2(17), 4–11. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/si/article/view/33547

Библиографические ссылки:

Жабборов, Ж.A. (2021). Интерпретация проблемы духовных потребностей в научных исследованиях ученых нашей страны. Общество и инновации, 2(5/S), 484–491. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5/S-pp484-491

Жабборов, А. М., Жабборов, И. А., & Жабборов, Ж. А. (2015). ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ И ПСИХОЛОГИЯ САМОБЫТНОСТИ УЗБЕКСКОГО НАРОДА. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (1), 80-83.

Жабборов, А. М., & Жабборов, Ж. А. (2016). СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (3), 93-95.

Жабборов Ж.А. Маънавий эҳтиёжлар – жамият тараққиётининг мезони // «Трансформація суспільних наук: соціально-економічний, лінгвістичний, політичний та it-виміри» II Міжнародна наукова конференція. 22.10.2021. Харків, UKR. 40-43 бет. https://doi.org/10.36074/mcnd-22.10.2021

Жабборов Ж.А. Ўзбекистонда таълим-тарбия тизимини объектив заруратга мослаштириш бўйича олиб борилаётган давлат сиёсати. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. (6), 2021 y. 19-28 b.

Жабборов Ж.А. Илм-фанда эҳтиёжлар таснифи. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2021. https://doi.org/10.36074/logos-29.10.2021.v1.34

Жабборов Ж.А. Постмодерн жамият зиддиятларининг маънавий эҳтиёжлар юксалишига таъсири (фалсафий таҳлил). Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень, 149.

Жабборов Ж. А., Жабборова М. А. Постмодерн жамият зиддиятларининг маънавий эҳтиёжлар юксалишига таъсири (фалсафий таҳлил) //Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень. – 2021. – Т. 149.

Jabborova M. THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS'ACADEMIC ACHIEVEMENT //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 36-40.

М.А. Жабборова. O‘ZBEKLARNING NIKOHGACHA BO‘LGAN MUNOSABATLARIDAGI ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR. MODERNIZATION OF TODAY’S SCIENCE: EXPERIENCE AND TRENDS. – 2021. – p. 131-133.

Azimovna J. M. STUDY OF PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF PROBLEMS FORMING IN YOUNG FAMILIES AS A PROBLEM.

Azimovna J. M. Psychological Determinants of Students' Academic Performance as a Problem //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 316-318.

Жабборова М. А. Исследование детерминант академической успеваемости студентов в мировой психологии. Вестник интегративной психологии. Выпуск 30, 2023. г. Бухара - Ярославль. (19.00.00; №2). –C. 65-69.

Azimovna J. M. Educational Reforms Are the Main Criteria for the Development of Youth //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 111-114.

Jabborova Malohat Azimovna. Talabalar akademik o‘zlashtirish determenantlarining xorijiy psixologiyada o‘rganilganlik holati. “O‘ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TARIXIY MUZEYLARNING O’RNI (QASHQADARYO MODDIY-MADANIY YODGORLIKLARI VA MUZEYLARI MISOLIDA) mavzusidagi III XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI. 440-445 b.

Malohat Jabborova. Talabalar akademik o‘zlashtirishida yuzaga keluvchi muammolarni ijtimoiy-psixologik yechimlari. O‘ZMU XABARLARI 2023,[1/8/1] ISSN 2181-7324. 2023/8. 96-99 b.

Jabborova Malohat Azimovna. MAMLAKATIMIZ OLIMLARI TOMONIDAN TALABALAR AKADEMIK O‘ZLASHTIRISHI DETERMINANTLARINI TADQIQ ETILISHI. TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR. ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-МЕТОДИК МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND METHODICAL ЖУРНАЛ. № 3, 2024, 178-183 b.

Жабборов А.М Жабборова М.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. № 02, 2020., - C. 45-49

Жабборова Малоҳат Азимовна. Rus olimlarining ilmiy tadqiqotlarida yosh oilalarda shakllanayotgan muammolar talqini. “Bugungi kun ijtimoiy-psixologik muammolarining o‘ziga xos xususiyatlari” ga bag’ishlangan Xalqaro koferensiya. 2021., 145-150 b.