AYOLLAR TADBIRKORLIGINING IJTIMOIY-FALSAFIY JIHATLARI

Main Article Content

Ғаниева Маликахон Содиқжановна

Аннотация:

O'zbekistonda ayollar tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi turmush darajasini oshirish, bandlik, bandlik, kambag'allikni kamaytirish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Bundan kelib chiqadiki, ayol tadbirkorlarda ijtimoiy imtiyozlarning oshishi turmush tarzi sifatiga bevosita ijobiy ta'sir qiladi. Ayol tadbirkorlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini yangilashda umume'tirof etilgan kompetentsiyalardan foydalanish amaliyotda ijobiy samara bermoqda. Bilim olish, tajriba, qadriyatlar, moyilliklarga asoslangan umumiy qobiliyat sifatida kompetentsiya bilim yoki ko'nikmalar bilan cheklanmaydi.

Article Details

Как цитировать:

Ғаниева , М. . (2023). AYOLLAR TADBIRKORLIGINING IJTIMOIY-FALSAFIY JIHATLARI. Центральноазиатский журнал академических исследований, 1(2), 26–32. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/23523

Библиографические ссылки:

O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi: chorak million ayol chetga chiqib ketgan. 22 dekabr 2018 yil. https://www.bbc.com/uzbek/uzbekistan-46658933

“2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” (rasmiy nashr) - Toshkent: Adolat, 2022. - B. 152.

Bahodirjon Sodikjonovich Ganiyev (2019). Innovative (entrepreneurial) activity of women at a new stage of development of our society. // Scientific Bulletin of Namangan State University, 12(1). - Р. 122-129.

Bahodirjon Sodikjonovich Ganiyev (2020). Social and philosophical aspects of family entrepreneurship development. ACADEMICIA, 12(03), - Р. 1228-1234.

Б.С.Ганиев, М.С.Ганиева Семья как важный социальный фактор формирования предпринимательских навыков у молодежи (Опыт Узбекистана) // XV Всероссийская Парыгинская научно-практическая конференция (с международным участием “Проблемы социальной психологии и социальной работы” // Санкт-Петербург, 17 апреля 2020 года, - С. 25-27.

Ganieva Malika Sodykjanovna “Cocio-philosophical aspects of the study of the issue of gender and entrepreneurial woman in a new society” // Asian journal of Multidimensional Reserch: 2021. Vol. 12: Iss. 10, - P. 441-445.

Ganieva Malika Sodykjanovna “In the society of woman-girls innovation cocio-philosophical essence of entrepreneurial” // Scientific progress: 2021. Vol. 8: Iss. 2, - P. 947-951.

ГАНИЕВ, Б., & Ганиева, М.С. (2019). Религиозно-исламские и духовные корни предпринимательской деятельности в Средней Азии. ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА (pp. 332-335).

Ганиев, Б.С., & Ганиева, М.С. (2020). Семья как важный социальный фактор формирования предпринимательских навыков у молодежи (Опыт Узбекистана). In Проблемы социальной психологии и социальной работы (pp. 25-27).

Ganieva, M.S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN–GIRLS INNOVATION-THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. Scientific progress, 2(8), 947-951.

Ganieva, M.S. (2021). Socio-philosophical aspects of the study of the issue of gender and entrepreneurial woman in a new society. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(12), 441-445.

Ганиев, Б. (2021). Особенности предпринимательской деятельности в условиях развития гражданского общества в Узбекистане. Общество и инновации, 2(4/S), 683-692.

Sodiqjonovich, G.B. (2023). SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE PERIOD OF RENEWAL OF OUR COUNTRY. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 18, 233-238.

Ганиев, Б С. (2015). Ўзбекистон Республикасида Тадбиркорлик Фаолиятини Ривожлантиришнинг Ижтимоий-Иқтисодий Ва Ҳуқуқий Жиҳатлари. Ilmiy Xabarnoma, 49.

Ғаниев, Б.С. (2015). УЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УЗИГА ХОС ЖИХДТЛАРИ. ILMIY XABARNOMA, Андижон, 1(4), 51.

Sodikjonovich, G. B. (2020). Social and philosophical aspects of family entrepreneurship development. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(12), 1228-1234.

Ganiyev, B.S. (2019). Innovative (entrepreneurial) activity of women at a new stage of development of our society. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(11), 122-129.

Khakimov, N.H., & Ganiyev, B.S. (2019). The Role of Studying the Strategy of Action in Choosing A Professional Direction (Taking Into Account The Formation of Entrepreneurial Qualities) In Students. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(7), 296-303.

Sadigjonovich, G.B., & Umaralievich, K.U. (2022). Socio-Philosophical Aspects of the Orientation of Young People to Entrepreneurial Activity. Research Focus, 1(4), 359-363.

https://woplan.net/kto-takaya-biznes-ledi-i-kak-ey-stat/

https://kartaslov.ru/

https://mediator.uz/jangiliklar/779-aellar-tadbirkorligini-rivozhlantirish-jlida.html