IQBOL MIRZO SHE’RIYATIDA ANTITEZALARNING QO’LLANILISHI

Main Article Content

Yoqubboyeva Shoxista To’raxon qizi

Аннотация:

ushbu maqolada O’zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo she’rlarida qo’llanilgan badiiy tasvir vositalaridan biri bo’lgan antitezaga misollar berilgan va antitezaning badiiy asardagi o’rni va ahamiyati haqida ham ma’lumotlar berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Yoqubboyeva, S. . (2023). IQBOL MIRZO SHE’RIYATIDA ANTITEZALARNING QO’LLANILISHI. Центральноазиатский журнал академических исследований, 1(2), 18–21. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/23521

Библиографические ссылки:

Юлдашев Ж. Усмон Носир шеърларида бадиий такрорнинг лингвопоэтик имкониятлари. // ЎТА,2022,№ 1.-Б.902.

Шомақсудов А. ва б. Ўзбек тили стилистикаси. - Т.: Ўқитувчи, 1983. - 234 б.

Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. - Т.: Фан, 2007. - 55 б.

Саминов А. Оксюморон – бадиий нутқда лингвопоэтик восита сифатида.Фил.фан. бўйича фалс.док.(РhD) дмсс.автореф. - Фарғона, 2022. -Б.17.

Iqbol Mirzo. Seni bugun ko’rmasam bo’lmas. – Toshkent, 2018