https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/issue/feed Наука и технология в современном мире 2024-03-04T08:58:15+00:00 Open Journal Systems <p>«Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/26864 ДОЗОРНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ГРИППОМ И ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 2024-02-05T07:16:21+00:00 Зухра Усманова zuxraxon.usmanova.86@mail.ru <p>Дозорный эпидемиологический надзор — это система мероприятий, проводимых среди определенных групп населения, по оценке состояния и тенденций развития эпидемического процесса для определения причин его развития и своевременного принятия решений по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.</p> 2024-02-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/26993 ORGANIK MAHSULOT YETISHTIRISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA UNDAN QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI 2024-02-07T07:04:55+00:00 Jahangir Allamberganov info@in-academy.uz Ulugbek Uzakbergenov info@in-academy.uz <p>Organik dehqonchilik qoidalari organik qishloq xo‘jaligini xo‘jalik ichidagi resurslarning aylanishini qo‘llab-quvvatlaydigan, ekologik muvozanatni rag‘batlantiradigan va biologik xilma-xillikni saqlaydigan madaniy, biologik va mexanik amaliyotlar to‘plamini qo‘llash sifatida tavsiflaydi. Bularga tuproq va suv sifatini yaxshilash, suv-botqoq yerlarni, o‘rmonlarni va yovvoyi tabiatni saqlash, sintetik o‘g‘itlar, kanalizatsiya loylari, nurlanish va genetik muhandislikdan foydalanishni cheklash kabilar kiradi.</p> 2024-02-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27015 O‘ZBEKISTONDA RESURS TEJAMKOR ISSIQXONALARNI TASHKIL ETISH 2024-02-07T08:22:43+00:00 Shavkat Durxodjayev info@in-academy.uz Furqatjon Sativaldiyev info@in-academy.uz Sevinch Ismoilova info@in-academy.uz Farangiz Toxirova info@in-academy.uz <p>Qishloq xo‘jaligida issiqxonalarni ahamyati,resurs tejamkor texnalogiyalardan foydalanish va bu orqali yaxshi daromad ko‘rish. Aholini mavsumdan tashqari sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash</p> 2024-02-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27033 HUDUDLARDA MINTAQA INNOVATSION IQTISODIY RIVOJLANISHINI MOLIYAVIY-IQTISODIY QO'LLAB QUVVATLASHNING METODOLOGIYASI 2024-02-07T10:29:50+00:00 SAODAT BEKMURODOVA info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada Hududlarda mintaqa innovatsion iqtisodiy rivojlanishini moliyaviy-iqtisodiy qo'llab quvvatlashning metodologiyasi haqida fikr mulohazalar keltirilgan bo’lib, mintaqa sanoat korxonalari har yili o‘z ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni rivojlantirishning asosiy omillari sifatida axborot texnologiyalarini rivojlantirish va modernizatsiya qilishga sarmoya kiritmoqda.</p> 2024-02-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27231 NURTURING ЕCОLОGICAL CОNSCIОUSNESS FОR A SUSTAINABLЕ FUTURЕ: THЕ PHILОSОPHY ОF ENVIRONMENTAL EDUCATION 2024-02-10T07:08:17+00:00 Rustem Omirzаkov omirzakav_r@karsu.uz <p>This аrticlе еxplоrеs thе philоsоphy оf еnvirоnmеntаl еducаtiоn, еmphаsizing its significаncе in cultivаting еcоlоgicаl cоnsciоusnеss fоr а sustаinаblе futurе. It dеlvеs intо thе thеоrеticаl fоundаtiоns, rеsеаrch mеthоdоlоgiеs, аnd prаcticаl аpplicаtiоns оf еnvirоnmеntаl еducаtiоn, highlighting its rоlе in fоstеring еnvirоnmеntаl аwаrеnеss, prоmоting rеspоnsiblе bеhаviоrs, аnd inspiring cоllеctivе аctiоn tоwаrds sustаinаbility.</p> 2024-02-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27273 CALENDULA OFFICINALIS VA UNING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI 2024-02-11T09:05:21+00:00 N.O’. Sindarov nodirbeksibdarov@gmail.com <p style="font-weight: 400;"><em>Calendula officinalis </em>qisqa muddatli aromatik otsu ko'p yillik o'simlik bo'lib, bo'yi 80 sm gacha o'sadi, siyrak shoxlangan lak yoki tik poyali. Barglari cho'zinchoq lansetsimon, uzunligi 5-17 sm, ikki tomoni tukli, chetlari butun yoki vaqti-vaqti bilan to'lqinli yoki zaif tishli. Inflorescences sariq bo'lib, qalin kapitulum yoki gul boshi 4-7 sm diametrli ikki qator tukli novdalar bilan o'ralgan; yovvoyi o'simlikda ular markaziy disk gulzorlarini o'rab turgan nurli gullarning bir halqasiga ega. Disk gullari quvurli va germafrodit bo'lib, odatda urg'ochi, uchburchak, periferik nurli gullarga qaraganda ko'proq to'q sariq-sariq rangga ega. Gullar qulay sharoitlarda yil davomida paydo bo'lishi mumkin. Meva tikanli kavisli achen va vazni o'rtacha 10,1 mg. <em>Calendula officinalis </em>keng tarqalgan bo'lib, ko'plab tuproqlarda quyoshli joylarda osongina o'stirilishi mumkin.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 2024-02-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27401 AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING 2024-02-13T09:08:39+00:00 Dostonbek Ibodullaev info@in-academy.uz <p>The accounting automation system is a structural, relative, independent part of the economic information processing automated system (IAIAT) and includes a specific management function. In practice, there are various components of subsystems of work; most often among them are "Process management", "Accounting", "Planning", "Demand study and forecasting" systems. It is necessary to increase the scientific basis of decisions.</p> 2024-02-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27414 LEGAL BASES OF PRECIOUS METALS MINING BY GOLD DIGGERS METHOD: PRACTICES AND PROBLEMS 2024-02-13T09:29:58+00:00 Adolat Settiyeva adolatsettiyeva@gmail.com <p>The article discusses a new sector in the field of precious stones and metals in the Republic of Uzbekistan, as well as an industry considered important from a legal perspective. Based on the research conducted within this topic, theoretical and scientific recommendations for the future development of the field are provided.</p> 2024-02-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27429 “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O’QITISH JARAYONLARIDA O’QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH. (XALQARO BEBRAS TANLOVI TOPSHIRIQLARI ASOSIDA)” 2024-02-13T12:06:25+00:00 Gulandom Radjabova gulandomradjabova4@gmail.com <p>Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o‘zgaruvchan dunyo mehnat bozorida&nbsp; raqobatbardosh&nbsp; bo‘lishi, ularning&nbsp; fanlarni mukammal egallashini&nbsp; taqozo etadi. Mazkur&nbsp;&nbsp; maqolada&nbsp; Respublika Xalq ta’limi tizimida&nbsp; ta’lim sifatini&nbsp; baholash&nbsp; sohasidagi&nbsp; xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish,xalqaro aloqalarni o’rnatish , o’quvchi yoshlarning ilmiy-tadqiqot&nbsp; va&nbsp; innovatsiya faoliyatini , eng avvalo, yosh avlodning&nbsp; ijodiy g’oyalari&nbsp; va ijodkorligini&nbsp; har tomonlama&nbsp; qo’llab –quvvatlash hamda rag’batlantirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining&nbsp; 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi&nbsp; tizimida&nbsp; ta’lim sifatini baholash&nbsp; sohasidagi&nbsp; xalqaro tadqiqotlarni&nbsp; tashkil&nbsp; etish chora –tadbirlari&nbsp; to’g’risida”gi&nbsp; 997-sonli qarori&nbsp; asosida&nbsp; xalqaro&nbsp;&nbsp; PISA&nbsp; tadqiqotlariga&nbsp;&nbsp; o’quvchilarni tayyorlashda&nbsp; informatika&nbsp; va&nbsp; axborot&nbsp; texnoligiyalari&nbsp; fanini&nbsp; o’qitish jarayonlarida o’quvchilarning matematik savodxonligini oshirib borishga&nbsp; doir Xalqaro&nbsp; Bebras&nbsp; tanlovi&nbsp;&nbsp; topshiriqlari va ularning yechish &nbsp;tahlili&nbsp; bayon etilgan.</p> 2024-02-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27472 THE ROLE OF LATIN IN THE MODERN MEDICINE 2024-02-14T08:29:24+00:00 F.Q. Axmedova info@in-academy.uz F.A. Qandova info@in-academy.uz <p>The Latin language continues to be an important cultural phenomenon in the modern world. Without this seemingly "dead language" it is impossible to imagine many areas of human activity. In this regard, it is appropriate to recall the statement of the author of the textbook "The Latin Language and Introduction to Ancient Culture" A.V. languages, becoming the basis for some (Italian, Spanish, French, Portuguese, Romanian, Moldavian and some others) and giving hundreds, thousands of words and terms to other languages ... and the Russian language has not escaped this influence. If you look closely, it turns out that the scope of Latin is very wide and has a significant variety.</p> 2024-02-13T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27524 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ 2024-02-15T06:10:45+00:00 Ғолибжон Норбаев info@in-academy.uz <p>Сўнгги йилларда мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, аграр соҳанинг барча тармоқларини молиялаштириш, ички бозорда нарх барқарорлигини таъминлаш, юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш, аграр соҳани механизациялаш, маҳсулот етиштириш, харид қилиш ва сотишда бозор тамойиллари кенг жорий этилмоқда. Хусусан, қишлоқ хўжалигини молиялаштиришнинг қўшимча механизмлари ва молиявий воситаларини жорий этишни кенгайтириш мақсадида Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармаси ташкил этилган.</p> 2024-02-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27553 MA’MURIY HUJJATNING QONUNIYLIGINI TEKSHIRISH: MA’MURIY HUJJATNI HUQUQIY EKSPERTIZA QILISH TARTIBI 2024-02-15T12:45:15+00:00 Y. Saidazimov yusuf_saidazimov@mail.ru <p>“Ma’muriy tartib-taomillar to‘g‘risida”gi Qonunning 53-moddasida ma’muriy hujjatning mazmuniga qo‘yilgan talablar mavjud bo‘lib, ma’muriy hujjat qonuniy, asoslangan, adolatli, aniq va tushunarli bo‘lishi kerakligi belgilangan.</p> 2024-02-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/27618 АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ 2024-02-17T12:40:48+00:00 Murodjon Komilov info@in-academy.uz <p>Статья рассматривает роль и влияние анализа больших данных в современном бизнесе. Обсуждаются преимущества использования больших данных, такие как улучшение принятия решений, повышение эффективности бизнес-процессов и создание конкурентных преимуществ. Освещаются практические примеры применения анализа больших данных в различных отраслях, подчеркивая его важность для инноваций и успеха в современном бизнес-мире.</p> 2024-02-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28091 GESTATSION PIYELONEFRIT: SAMARQAND VILOYATIDAGI HOLAT 2024-02-23T07:22:23+00:00 Xurshid Karimov info@in-academy.uz Abror Azzamov info@in-academy.uz Ilhom Begimov info@in-academy.uz Shoxrux Shopulotov info@in-academy.uz Nurillo Boboqulov info@in-academy.uz <p>Piyelonefritda yallig'lanishning surunkali bosqichiga ta'sir etuvchi patogen omil o'zining bosh rolini yo'qotadi. Muhim rol qon va mikrosirkulyatsiyaning reologik xususiyatlari o'zgarishiga ta'sir qiluvchi jarayonlar bilan kechadi, bu surunkali holatning rivojlanishiga olib keladi. Ushbu kasallikning sabablari ona va homila uchun xavf omili bo'lib, perinatal yo'qotishlarga olib keladi.</p> 2024-02-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28166 ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ МАЪМУРИЙ НАЗОРАТ ЎРНАТИЛГАН ШАХСЛАР ТОМОНИДАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР СОДИР ЭТИЛИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ 2024-02-26T06:45:25+00:00 Фарҳод Маҳмудов info@in-academy.uz <p>Ушбу мақолада маъмурий назорат ўрнатилган шахслар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишини олдини олиш фаолиятини ташкил этиш бўйича хорижий давлатлар тажрибасини амалга татбиқ этиш юзасидан маьлумотлар баён этилган.</p> 2024-02-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28213 MASHINALI O'QITISH TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA ZARARLI INTERNET SAHIFALARINI ANIQLASH USULLARI VA ALGORITMLARI VA TAXLILI 2024-02-27T04:51:57+00:00 X. K. Samarov info@in-academy.uz Bekzod Tursunov info@in-academy.uz <p>Mashinali o'qitish texnologiyalari asosida zararli Internet sahifalarini aniqlash usullari va tahlili Mashinali o’qitish texnologiyalari asosida zararli Internet sahifalarini aniqlash usullari va tahlili - bu mashinali o’qitishning bir sohasi bo’lib, bu sohada sun’iy intellekt algoritmlari yordamida Internet sahifalarining mazmuni, xususiyatlari va harakatlarini tahlil qilish va ularni zararli yoki noqulay deb baholash amalga oshiriladi.</p> 2024-02-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28228 ДАВЛАТ САЛОҲИЯТИНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРГА ТАЪСИРИ 2024-02-27T10:14:15+00:00 О.З. Мадаминов info@in-academy.uz <p>Замонавий инсоният даврлар алманишинуви босқичида яшамоқда, яъни унда давлатнинг халқаро майдонда ўз мақсадига эришиши учун куч ишлатиш ўрнига бошқача, анча ахлоқийроқ ва маданиятлироқ, умуман прогрессив услубларни жорий қилиш босқичи бўлмоқда. Айнан “совуқ уруш”нинг тугаши ва унда Ғарбнинг узил-кесил ғалабаси янги тарихий даврни бошлаб берди. Бу ўзгаришнинг алоҳида ҳусусияти шундан иборатки, у анъанавий зўровонликнинг натижаси эмас, балки рақобатлашаётган Шарқ ва Ғарбнинг ўзаро келишуви ва компрамиси асосида намоён бўлди. Бу ўзгариш асосида олдинги жаҳон тартиботи ўрнини янгиси эгаллагани, ёки икки қутибли дунёдан кўп қутиблига айланаётгани билангина эмас, балки бу фундаментал, жуда чуқурроқ ўзгариш – яъни, халқаро муносабатларда олдинги мажбурлов–куч&nbsp; ишлатиш методлари ўрнига, маданиятлироқ ва натижалироқ бўлган дипломатиянинг роли ошишига олиб келди.</p> 2024-02-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28268 TRANSLATION PROBLEMS OF ECONOMIC TERMS FROM ENGLISH INTO UZBEK LANGUAGES 2024-02-28T12:03:43+00:00 Gulziba Djumambetova info@in-academy.uz <p>It is known that economy plays an important role in any society. For this reason the words and terms related to the economy should be&nbsp; clear, concise and logically based. Rapid development of science and technology also affects the economy, as a result of which causes the emergence of new neologisms in this field.</p> 2024-02-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28390 АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПА 2024-03-02T11:17:23+00:00 Ф.С. Райимова info@in-academy.uz С.В. Кан info@in-academy.uz Г.А. Душанова info@in-academy.uz <p>Биохимические исследования являются главными для постановки диагноза: при острых заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы, многих наследственных заболеваний. Изменения биохимических показателей крови свидетельствуют о нарушении функции внутренних органов. Наиболее частым показателем нарушения углеводного обмена является содержание сахара в крови. Стойкое повышение его в крови наблюдается при заболевании эндокринных желез, нарушении углеводного обмена и развитии сахарного диабета. Первым исследованием, которое проводится в массовом порядке, как правило, является анализ сахара крови натощак.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28429 ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ СИФАТ ВА ХАВФСИЗЛИГИ БЎЙИЧА СТАНДАРТЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ БОСҚИЧЛАРИ 2024-03-04T08:31:39+00:00 Ўралбой Байтанов info@in-academy.uz <p>Мақолада озиқ-овқат маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлиги бўйича стандартларни ишлаб чиқиш босқичлари, жумладан ISO ташкилоти томонидан амалга ошириладиган босқичлар хусусиятлари ёритиб берилган.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28441 TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI VA UNI O’ZBEKISTONDA QO’LLASH USULLARI 2024-03-04T08:58:15+00:00 Farrux Qodirov info@in-academy.uz Muxlisa Mavlonova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada taʼlim tizimini raqamlashtirish boʻyicha jahon tajribasining qisqacha koʻrinishini va ushbu usullarni Oʻzbekistonda qoʻllash imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi. U Finlyandiya, Singapur va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning infratuzilmani rivojlantirish, o‘qituvchilar malakasini oshirish, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va siyosatni shakllantirishga qaratilgan muvaffaqiyatli strategiyalarini ta’kidlaydi.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024