https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/issue/feed Наука и технология в современном мире 2024-06-12T12:54:25+00:00 Open Journal Systems <p>«Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33002 ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKA APPARATLARIDA DASTURIY TA’MINOT UCHUN MA’LUMOTLAR BAZASINI MONITORING QILISH 2024-06-06T08:22:29+00:00 Umidaxon Adiljonova adiljonovaumidaxon@gmail.com <p><span class="fontstyle0">Ushbu tezisda ultratovush diagnostika apparati (UZI)da dasturiy ta’minot uchun ma’lumotlar bazasini monitoring qilish tushunchasi, asosiy qo'llanish sohalarini va ularning tibbiyotda qanday ishlatilishini, ishlash printsiplari va bu texnologiyalar to'g'risida umumiy tushunchani beradi.</span> </p> 2024-06-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33024 ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ПРИЛОЖЕНИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 2024-06-06T10:34:40+00:00 Хуршида Бахриева adish_adisha@mail.ru Умид Нуров nurovumid@gmail.com <p>В статье рассмотрены возможности и новые захватывающие перспективы использования блокчейн технологии в сфере виртуальной реальности. Приведены комбинации блокчейна и виртуальной реальности, которая позволяет создать основу для цифрового мира,цифровых активов виртуальных технологий. Анализирована сферы применения блокчейн технологии, позволяющие воспользоваться возможностями виртуальных пространств.</p> 2024-06-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33025 ҚУРИТИШДАН ОЛДИН УЗУМГА ДАСТЛАБКИ КИМЁВИЙ ИШЛОВ БЕРИШ 2024-06-06T10:37:10+00:00 Салим Ибрагимов info@in-academy.uz Шавкат Мирзаев info@in-academy.uz Бобохон Ражабов info@in-academy.uz <p>Ушбу ишда қуритишдан олдин узумга дастлабки кимёвий ишлов бериш усуллари келтирилган бўлиб узумни 2 дақиқа давомида 5% ли К<sub>2</sub>CО<sub>3</sub> ва&nbsp; 0,5% ли зайтун мойи эмулсиясига ботириш қуритиш тезлигини ошириши аниқланди. Бундан ташқари, кимёвий ишлов берилган узумни очиқ қуёшда қуритиш орқали керакли намлик даражасига қадар қуритиш учун зарур бўлган вақт 5-12 кунни ташкил қилиши аниқланди. Қуёш қуритгичларида кимёвий ишлов берилган узумни қуритиш вақти ишлатиладиган қуёш қуритгич турига ва юз берадиган жараёнга қараб 5 соатдан 5 кунгача ўзгариб туриши аниқланган.</p> 2024-06-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33054 SIMPLE ADVERBS IN KARAKALPAK: ETYMOLOGY AND MORPHOLOGICAL STRUCTURE 2024-06-06T14:09:57+00:00 Bakhitgul Kdirbaeva baxitgul.kdirbaeva@ndpi.uz Gulrukh Ilkhomova ilxomovagulrux787@gmail.com Naurizbay Kdirbaev naurizbaykdirbayev@gmail.com <p>The paper investigates two main categories of simple adverbs in Karakalpak: root adverbs and historically derived adverbs. Examining the etymological origins and usage of these adverbs, the article highlights the debate surrounding their classification.&nbsp; This analysis emphasizes the importance of recognizing both absolutely root and historically derived adverbs in understanding the complexity of Karakalpak.</p> 2024-06-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33126 DINIY JURNALISTIKANING BUGUNGI MUAMMOLARI 2024-06-07T10:39:59+00:00 Sharap Sagidullaev info@in-academy.uz <p>Diniy jurnalistika zamonaviy axborot makonida ijtimoiy fikr shakllanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi, diniy voqea va hodisalarni yoritishda muhim o‘rin tutadi.&nbsp; Maqola diniy mavzularni yorituvchi jurnalistlar duch kelayotgan zamonaviy muammolarni ko'rib chiqiladi.</p> 2024-06-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33135 MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER’YER DIZAYNINING O‘ZIGA XOS AHAMIYATI 2024-06-07T10:59:16+00:00 J.A. Isakov info@in-academy.uz A.G. Mamitaliyev info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada muhandislik grafikasi fanlari tarkibidagi chizma geometriya fani, inter’yer dizayni fani kelib chiqish tarixi, kimlar tomonidan asos solinganligi haqida ma’lumotlar berilgan.</p> 2024-06-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33421 TA‘LIMDA “EFFECTIVE PRACTICAL PROJECT” (SAMARALI AMALIY LOYIHA) TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASH USULLARI 2024-06-10T13:09:31+00:00 Jasurbek Isakov info@in-academy.uz <p>Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbiq etilayotgan yangiliklar, ta‘lim tarbiya-borasida yaratilayotgan shart-sharoitlar, xalqimizning yashash va mehnat qilish sharoitlarning yahshilanishi, umuman olganda erishilgan moddiy va ma‘naviy salohiyat erkinligi hamda bularning huquqiy asoslarining yaratilishi yoshlarni mustaqil ishlash va zaruratini ob’ektiv baholashga o‘rgatish yo‘nalishida o‘ziga xos vazifalar yuklaydi.&nbsp;</p> 2024-06-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33429 XALQARO TIJORAT ARBITRAJINING ONLAYN NIZOLARNI HAL QILISHDAGI O‘RNI (TEZIS) 2024-06-11T05:03:11+00:00 Sitora Bahodirova bsitoragulomovna@gmail.com <p>Nizolarni onlayn hal qilish (ODR) olamida arbitraj muhim maqomga ega. Agar nizolashayotgan tomonlar majburiy qarorga muhtoj bo‘lsa, lekin sudga borishni istamasalar, nizolarni hal qilishning afzal usuli arbitraj hisoblanadi. Arbitraj ko‘pincha nizolarni hal qilishning xususiy va konsensual usuli sifatida ta’riflanadi, uning natijasida majburiy bo‘lgan qaror qabul qilinadi [1]: davlat sudlari o‘rniga u tomonlarning kelishuvi bilan tayinlanadigan xususiy sud bo‘lib, majburiy qaror – arbitraj qarorini qabul qiladi. An’anaga ko‘ra, sud muhokamasi shaxsan arbitraj jarayonini o‘tkazadigan jismoniy shaxs – arbitrlardan iborat. Zamonaviy arbitrajning, xususan, xalqaro tijorat arbitrajining rivojlanishi 20-asrda sodir bo‘lganligi sababli, inson kuchiga ega arbitraj texnologik jihatdan mumkin bo‘lgan yagona imkoniyat edi [2]. Biroq, texnologik o‘zgarishlar, xususan, raqamlashtirish, sun’iy intellekt (AI) va blokcheyn texnologiyasi hozirda arbitrajlarning an’anaviy formati va o‘tkazilishini o‘zgartirib kelmoqda[3].</p> 2024-06-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33494 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО СЛОВА 2024-06-11T11:00:45+00:00 Угилой Турсункулова info@in-academy.uz <p>В данной статье методика работы над лексикой в ​​школе, изучение ее основных направлений является одной из важных задач развития речи в школе, а также совершенствования и организации работы над лексикой, выделения и обоснования ее основных направлений. управление процессом обогащения словарного запаса учащихся.</p> 2024-06-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33536 MAKTABGACHA TAʼLІM TASHKILOTLARIDA RDL+GAMIFICATION METODINI JORІУ ЕTІLISHI 2024-06-12T05:56:59+00:00 Go‘zal Qurbonova info@in-academy.uz Sarvinoz Bobojonova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida RDL+Gamification metodi ishlab chiqilgan bo’lib, mazkur metodning ishlash prinsipi batafsil keng yoritib berilgan va qo‘llashning afzallik tomonlari haqida fikr yuritilgan.</p> 2024-06-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33587 TURIZM, AHOLI DAROMADINING OSHISHI 2024-06-12T12:54:25+00:00 Murat Ramatov info@in-academy.uz <p>Ma'lumki, turli xil davlatlar turlicha turizm siyosatini yuritishni ma'qul ko'rishadi. Turizm industriyasining davlat tomonidan boshqarishning mavjud to'rt modelidan har bir davlat o'z ichki davlat siyosati va iqtisodiy holatidan kelib chiqib birini tanlaydi va turizm siyosatini mazkur model tamoyillari bo'yicha olib boradi. Ushbu maqolada turizm sohasining davlat tomonidan boshqarishning Buyuk Britaniya, Yaponiya, Xitoy, Rossiya, Yevropa Ittifoqi davlatlari hamda Qozog'iston tajribasi batafsil yoritilgan.</p> 2024-06-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024