Евразийский журнал предпринимательства и педагогики https://www.in-academy.uz/index.php/ejep <p>Новый журнал разработанный совместно с Денауским институтом предпринимательства и педагогики "Евразийский журнал предпринимательства и педагогики" - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, казахском, таджикском, английском</strong> или <strong>русском</strong> языках и пройти тщательный процесс рецензирования.</p> Innovative Academy RSC ru-RU Евразийский журнал предпринимательства и педагогики STEAM ИЖОДКОРЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛОЙИҲАЛАШ ТEХНOЛOГИЯЛAРНИ ҚЎЛЛAШ МEТOДИКAСИ https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22951 <p>Maqolada ta’lim tizimiga kirib kelayotgan yangi xalqaro tajribalar asosida o‘quvchilar bilimini oshirishga qaratilgan&nbsp; STEAM ta’limii joriy etilishi keng tahlil qilingan. Bugungi kunda biologik ta’lim tizimiga STEAM&nbsp; kompetensiyalarni tadbiq etish ta’limga bo‘lgan munosabatini tubdan o‘zgartiradi va maqolada bo‘lajak mutaxassis egallashi lozim bo‘lgan STEAM kompetensiyalar va ularning</p> Nodira Mirzayeva Copyright (c) 2023 2023-11-11 2023-11-11 1 1 4 14 STEAM ИЖОДКОРЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛОЙИҲАЛАШ ТEХНOЛOГИЯЛAРНИ ҚЎЛЛAШ МEТOДИКAСИ https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22952 <p>Maqolada ta’lim tizimiga kirib kelayotgan yangi xalqaro tajribalar asosida o‘quvchilar bilimini oshirishga qaratilgan&nbsp; STEAM ta’limii joriy etilishi keng tahlil qilingan. Bugungi kunda biologik ta’lim tizimiga STEAM&nbsp; kompetensiyalarni tadbiq etish ta’limga bo‘lgan munosabatini tubdan o‘zgartiradi va maqolada bo‘lajak mutaxassis egallashi lozim bo‘lgan STEAM kompetensiyalar va ularning amaliyotga joriylanishi haqida so‘z yuritiladi.</p> Nodira Mirzayeva Copyright (c) 2023 2023-11-11 2023-11-11 1 1 4 14 DEVELOPMENT OF THE CLUSTER OF ART EDUCATION IN UZBEKISTAN https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22960 <p>The article extensively highlights the need to create a cluster of art education in Uzbekistan and the factors that make up the cluster of art education, the functions of which have been extensively studied. Analytical methods and proposals for the formation and justification of the activity of the cluster of art education in the republic are highlighted</p> Abdukhamid Umarov Copyright (c) 2023 2023-11-11 2023-11-11 1 1 15 25 BOLALARNING MATEMATIK QOBILIYATLARINI AQLIY ARIFMETIKA VA NUTQ ORQALI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22961 <p>Ushbu maqolada maktabgacha hamda boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarga matematik tasavvurlarni rivojlantirishda til qobiliyatlarining ahamiyati haqida hamda matematikani o‘rgatishda yangicha metodlar orqali bolalarga bilim berish va ularni mashg‘ulotlarga aqliy arifmetika va til orqali qiziqtirishda o‘qituvchi, tarbiyachi va ota-onalarning qanday usul va vositalaridan foydalanishi haqida so‘z yuritilgan.. &nbsp;</p> A’lo Oripova Copyright (c) 2023 2023-11-11 2023-11-11 1 1 26 28 IQTIDORLI TALABALARNI ANIQLASH VA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNI UZLUKSIZ TIZIMINI TASHKIL ETISH https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22962 <p>Ushbu maqolada oliy o’quv yurtlarida iqtidorli talabalarni aniqlash, tanlash va malakali kadrlar tayyorlash uchun bajariladigan ishlar tizimini tashkil etish va amalga oshirish masalalari yoritilgan. &nbsp;</p> G.B Kurbanova Copyright (c) 2023 2023-11-11 2023-11-11 1 1 29 43 NAZAR ESHONQULNING QULTOY HIKOYASI TAHLILI https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22963 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="333"> <p>Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyotida&nbsp; qasoskor ayol obrazining ochib berilishi haqida so‘z boradi. Adibning “Qultoy” hikoyasi tahlili asosida o‘zbek adabiyotida tasvirlangan&nbsp;&nbsp; ayol obrazi tavsiflangan</p> </td> </tr> </tbody> </table> Nurafshon Oripova Copyright (c) 2023 2023-11-11 2023-11-11 1 1 44 49 ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ОИЛАЛАРИДА ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР ДИНАМИКАСИ https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22964 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="333"> <p>Ушбу мақолада замонавий ўзбек оилалари ижтимоий-маданий жараёнлари динамикасини ўрганишнинг педагогик жиҳатларига тўхталиниб, маънавий яратувчанликни жараён сифатида сақлаб, ташқи омилларнинг салбий таъсиридан ҳимоясини таъминлаш бугунги кунда долзарблиги тўғрисида фикр юритилган</p> </td> </tr> </tbody> </table> Гулфира Думарова Copyright (c) 2023 2023-11-11 2023-11-11 1 1 50 56 YADROVIY NURLANISHLARNING MODDALAR BILAN O’ZARO TA’SIRINI O’RGANISH MAVZUSINI О‘QITISHDA “AUKSION” DIDAKTIK О‘YINDAN FOYDALANISH METODIKASI https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22965 <p>Ushbu maqolada atom fizikasining “Yadroviy nurlanishlarning moddalar bilan o’zaro ta’siri” mavzusini o’qitishda “Auksion” didaktik o’yinidan foydalanib o’qitish metodikasi yoritib berilgan</p> Omatoy Abduxalilova Dilhumor Tojidinova Copyright (c) 2023 2023-11-12 2023-11-12 1 1 57 59 TA’LIM TIZIMINING KONTSEPSIYASI VA TUZILISHI https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22966 <p>Ushbu maqolada pedagogik jarayon va uni tashkil etishning bugungi kundagi zamonaviy qarashlari tizimi to‘g‘risida fikr yuritilgan</p> Akramjon Teshaboyev Copyright (c) 2023 2023-11-12 2023-11-12 1 1 60 63 XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH TENDENSIYASI https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22987 <p>Ushbu tezisda xorijiy tillarni o‘qitish uchun tayyorlanadigan materiallarni qaysi dasturiy vositalar yordamida tayyorlash mumkin ekanligi yoritib berilgan. Bu orqali o’quvchining eslab qolish orqali o’zlashtirish ko’rsatgichi oshishi asosiy maqsad sifatida qaraladi. O’qituvchi uchun esa darsda o’quvchilar bilan ishlashi osonlashadi va bir vaqtda ilovada berilgan topshiriqlar orqali ko’pchilikni baholashga erishiladi</p> Shahboz Rajaboyev Copyright (c) 2023 2023-11-12 2023-11-12 1 1 64 69 “ БИЗНЕС ЖАРАЁНИДА ДАРОМАДЛАР ТУШУНЧАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАЗМУНИ ” https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22988 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="346"> <p>Мақолада даромадларниниг бухгалтерия ҳисобидаги&nbsp; тутган урни таьрифи ва тавсифини хамда турли олимларнинг даромадлар тугрисидаги қарашларини ва уни такомиллаштириш йўллари куриб чиқилди &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> Ф.З. Юсупова Copyright (c) 2023 2023-11-12 2023-11-12 1 1 70 72 O`ZBEK VA INGLIZ FRAZEOLOGIK BIRLIKLARIDA RAQAMLARNING QO`LLANILISHI https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22989 <table width="643"> <tbody> <tr> <td rowspan="3" width="346"> <p>Ushbu maqolada o`zbek va ingliz tilidagi frazeologik birliklarda raqamlarning qo`llanilishi misollar bilan qiyosiy taxlil qilingan. Frazeologik birliklarni o`rganish jarayonida har ikki tilda ham raqamlardan keng foydalanilganligi va ular turli tillarda o`z ma`nosiga ega ekanligi, ularning tilshunoslikda muhim rol o`ynashini ko`rsatadi. &nbsp;&nbsp;</p> </td> <td width="0">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="0">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="0">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> Dilshoda Mirzayeva Xusnidaxon Mirzayeva Copyright (c) 2023 2023-11-12 2023-11-12 1 1 72 75 TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM XIZMATLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23030 <p>Ushbu maqola yildan-yilga sifatli ta’lim olishni xohlovchilar sonining keskin oshib borayotganligi, ta’lim oluvchilarning o‘qish ehtiyojlari kengayib borishi, yangi mutaxassisliklarning paydo bo‘lishidan kelib chiqqan xolda oliy ta’lim tizimida ta’lim sifatini boshqarish hamda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirishning ayrim masalalariga bag‘ishlangan. &nbsp;&nbsp;</p> A.A Mustafaqulov Copyright (c) 2023 2023-11-13 2023-11-13 1 1 76 81 TRENDS IN THE GLOBAL FRUIT AND VEGETABLE MARKET https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23087 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="346"> <p>This article explores the current trends shaping the global fruit and vegetable market. It delves into the evolving consumer preferences, market dynamics, and the impact of various factors such as technology, sustainability, and globalization on the production, distribution, and consumption of fruits and vegetables worldwide. By examining market data, trade patterns, and emerging innovations, the study aims to provide valuable insights for industry stakeholders, policymakers, and businesses navigating the ever-changing landscape of the global fruit and vegetable market. &nbsp;&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> Z.O Khalilova Copyright (c) 2023 2023-11-14 2023-11-14 1 1 82 86 ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE EXPORT OF FRUITS AND VEGETABLES https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23088 <table width="643"> <tbody> <tr> <td rowspan="3" width="346"> <p>This scientific article explores the crucial intersection of environmental sustainability and the exportation of fruits and vegetables, shedding light on the initiatives, requirements, and practices that contribute to a more environmentally friendly supply chain. The paper delves into the existing literature to review the environmental sustainability landscape within the fruit and vegetable export industry, with a particular focus on waste management and sustainable agriculture practices. By examining current initiatives and regulatory requirements, the article aims to provide insights into the challenges and opportunities for enhancing the environmental performance of the industry. &nbsp;</p> </td> <td width="0">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="0">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="0">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> M.U Yarashev Copyright (c) 2023 2023-11-14 2023-11-14 1 1 87 95 MODEL OF IMPROVING STUDENTS' SPEECH COMPETENCE https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23089 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="346"> <p>The article examines the scientific and practical problem of the formation and development of speech competence of students of higher educational institutions. A structural-functional model for the formation of such competence is described. The main components of this model are presented: tasks, principles, criteria, levels and stages, methods and techniques of its formation. &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> Nodira Ahmedova Copyright (c) 2023 2023-11-14 2023-11-14 1 1 96 102 THE IMPORTANCE OF DEVELOPING TECHNOLOGICAL CULTURE AND TRIZ TECHNOLOGY IN FOSTERING FUTURE TEACHER’S SOCIAL-PROFESSIONAL MOBILITY https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23090 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="346"> <p>This article highlights the importance of technological culture in increasing social and professional mobility of future teachers, as well as the goals and methods of using TRIZ technology in the example of “Integrated Speech Skills”. &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> Dilafruz Bakhriddinova Copyright (c) 2023 2023-11-14 2023-11-14 1 1 102 106 THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23091 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="346"> <p>The article discusses the features of the use of modern information and communication technologies by teachers of general education institutions. In modern conditions, the role of a teacher in educational institutions has seriously transformed. The teacher has ceased to be the only source of information for his students. Now he has to compete with other educational resources, Internet technologies, in order to remain interesting to his students. The author examines the teacher’s involvement in the Internet environment and determines his activity in the use of information and communication technologies.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Durdona Saydazimova Copyright (c) 2023 2023-11-14 2023-11-14 1 1 107 112 “ БИЗНЕС ЖАРАЁНИДА ДАРОМАДЛАР ТУШУНЧАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАЗМУНИ ” https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23148 <p><strong>. </strong>&nbsp;Иқтисодий таълимотда ва амалиётда энг кўп учрайдиган ҳамда кенг қўлланиладиган тушунчалардан бири бўлиб «даромад» ҳисобланади. Чунончи, иқтисодиёт назариясида даромад иқтисодий категория, амалий фаолиятда эса у хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг муҳим кўрсаткичларидан бири сифатида эътироф этилади. Бухгалтерия ҳисоби назарияси ва амалиётида даромад унинг энг муҳим объектларидан биридир.</p> Ф.З. Юсупова Copyright (c) 2023 2023-11-16 2023-11-16 1 1 113 115 THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF INCLUSIVE EDUCATION IN MODERN EDUCATIONAL PROCESSES https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23251 <p>The article discusses some aspects of inclusive <br>education at the stage of modernization of the <br>modern educational process and its <br>methodological support in the basic education <br>system. Recommendations for the modern use of <br>the grant program were also taken into account <br>and developed</p> Sodiqjon Khakimov Vasila Choriyeva Copyright (c) 2023 2023-11-19 2023-11-19 1 1 116 118 OTA ONA QARAMOGʻISIZ QOLGAN BOLALAR BILAN IJTIMOIY QOʻLLAB-QUVVATLASH TIZIMINI ISLOH QILINISH https://www.in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/23311 <p>Maʼlumki erta yoshda yetim qolgan bolalar soni , ota-ona qaramogʻisiz qolgan bolalar soni ortib bormoqda. Ularning aksariyati vasiylik (homiylik) va farzandlikka olingan, 30 foizga yaqini bolalar uylari, mehribonlik uylari, maktab-internatlar va boshqa taʼlim muassasalariga joylashtirilgan. Oilalarga joylashtirilgan bolalar soni ortib borayotganiga qaramay, turar joy muassasalariga joylashtirilgan bolalar soni kamaymayapti ushbu mavzu dolzarbligini oʻrgangan holda tadqiqotda ota ona qarmogʻisiz qolgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni tizmi hozirgi holati jahon tajribasi tahlil qilinib ota ona qarmogʻisiz qolgan bolalar bilan ishlashda qarindosh oilalar tizmini yoʻlga qoʻyish masalasi ilgari surilgan.</p> Maftuna Nurmatova Parvina Temirova Dilnoza Xudoyberdiyeva Shodiya Jabborova Copyright (c) 2023 2023-11-20 2023-11-20 1 1 119 124